7 arbetsuppgifter alla kommunikationschefer stöter på

0 Shares
0
0

Att jobba som kommunikatör är ofta omväxlande, eftersom yrket rymmer många olika arbetsuppgifter och kräver bred kompetens. Men hur mycket bör man behärska för att bli fullärd inom strategisk kommunikation? 

Totalt finns det sju typer av arbetsuppgifter en kommunikatör kan arbeta med, enligt Hans-Olof Karlsson, kommunikationsforskare och f.d. informationschef på NCC.

Kriser

Det är vid kriser som organisationers kommunikation väcker störst extern uppmärksamhet. Plötsligt agerar ledningen offentligt, och media fäster stor uppmärksamhet vid varje uttalande som görs och varje åtgärd som tas.

Vid kriser får därför kommunikationsavdelningen en framskjuten och central roll för organisationens överlevnad. Om komm-avdelningen hanterar krisen väl kan det leda till ökat inflytande för avdelningen i framtiden, och de enskilda kommunikatörer som hanterar stressen väl under krisen kan bli föremål för framtida chefspositioner.

De flesta organisationer arbetar med krishantering på två plan;
– förebyggande arbete som ser till att förutse och förhindra kriser i god tid samt
– operativt arbete som går ut på att ha beredskap när krisen väl inträffat.

Fusioner och större omorganisationer

I takt med ökad global konkurrens sker idag ständig översyn av organisationers verksamhet, i syfte att rationalisera och effektivisera. Dessa “rationaliseringar” innebär ofta att stora interna omorganisationer föreslås, som sedan måste kommuniceras till medarbetarna för att genomföras.

Exempel på situationer att hantera kan vara stora personaluppsägningar, byte av företagsnamn eller logotyp, sammanslagning med ett annat företag med mera.

Det stora ansvaret för huruvida organisationsförändringar lyckas eller inte ligger hos mellancheferna som har kontakten med medarbetarna. Kommunikatörernas viktigaste uppgift blir därför oftast att framgångsrikt utbilda dessa chefer.

Varumärkesbyggande

Allt fler företag och organisationer inser att ett starkt varumärke är en stor tillgång. Inte minst på kapitalmarknaden har man på senare tid börjat fästa större värde vid företag som har starka varumärken. Starka varumärken fungerar som ett smörjmedel vilket underlättar lansering av nya produkter.

Styrkan i ett varumärke beror på flera olika faktorer. Exempelvis kvaliteten på levererade varor och tjänster, etiskt engagemang, miljöprofil, medarbetarrelationer, öppenhet, ledningens framtoning och organisationens sätt att kommunicera med målgrupper.

Kommunikationsavdelningens uppgift blir att samordna och övervaka hela verksamhetens totala framtoning och agerande.

Företagskultur och interna värderingar

En stark och sund företagskultur anses allt viktigare för att ett företag ska bli framgångsrikt och innovativt. Att utbilda rätt värderingar internt är också viktigt, eftersom det motverkar framtida förtroendekriser. När en styrelse bestämt att organisationen ska förändra sin organisationskultur eller värdegrund blir det kommunikationsavdelningens uppgift att förankra denna förändring bland medarbetarna. I praktiken innebär det ofta också att kommunikatörerna måste trampa in på andras ansvarsområden, vilket kan vara känsligt.

Exempel: Om ett företag vill att deras varumärke ska associeras med miljöhänsyn, måste kommunikatörerna först upprätta strukturer som gör att alla avdelningar på företaget lever upp till miljökraven innan företaget kan våga kommunicera ut en bild av sig själva som miljövänliga.

Enligt Hans-Olof Karlsson ägnar kommunikationsavdelningar tre till fyra gånger så mycket tid åt att genomdriva interna förändringar som att kommunicera förändringarna externt.

Projektanknuten information

Ibland måste personer från olika avdelningar, eller till och med från olika organisationer samarbeta i ett projekt under en begränsad tid. I dessa projekt tenderar det att växa fram en stark kultur mellan medarbetarna, med egna värderingar och prioriteringar. Kommunikatörens uppgift blir då att se till att projektet håller sig inom den spelplan som uppdragsgivaren slagit fast, och att man inte börjar kommunicera budskap som går på tvärs med moderorganisationens.

Ett omfattande kommunikationsprojekt var införandet av trängelskatt i Stockholm, det största svenska trafikinformationsprojektet sedan införandet av högertrafik. För att informera om införandet av en trängselskatt i Stockholm sattes en projektgrupp samman bestående av informatörer från Vägverket, Stockholms Stad och Stockholms Lokaltrafik. I den typen av projekt när flera typer av kommunikatörer med olika organisationer i ryggen ska samsas kan det bli en utmaning att kommunicera som en enad avsändare.

Omvärldsbevakning och samhällskontakt

I takt med att omvärlden förändras snabbare blir det viktigare för organisationer att ha koll på politiska förändringar och externa aktörer som kan påverka verksamheten.
Många kommunikatörer ägnar sig därför åt omvärldsbevakning och samhällskontakt/lobbying, för att underlätta verksamhetens marknadsförutsättningar och öka samverkan med externa intressenter.

Marknadskommunikation

Förr betraktades marknadsföring och kommunikation som två skilda fält, där marknadsföring avsåg kortsiktig försäljningsökning och kommunikation sysslade med långsiktig försäljningsökning. Men idag är fälten allt mer sammanflätade. Det är ett resultat av att medieformerna idag är allt mer sammanslagna. Exempelvis är Facebook idag både en kundtjänstkanal och yta för TV-reklam.

(Detta inlägg publicerades först på https://www.stratkom.se/7-arbetsuppgifter-alla-kommunikationschefer-stoter-pa/)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *